Bait-ul-Hujjaj (Haj House), 7-A, M.R.A. Marg (Palton Road), Mumbai – 400 001.
Paris
Paris